سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز ساری صراف – دانشیار گروه جغرافیای طبیعی،دانشگاه تبریز
مهدی فیض اله پور – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز
سحر صدر افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی ،دانشگاه تبریز

چکیده:

در گردنه صائین وقوع مکرر لغزشها باعث خساراتی شده است به منظور مشخص شدن علل وقوع لغزش زمین شناسی و اقلیم منطقه مورد بررسی قرارگرفته است لذا بیلان آبی در مناطق وقوع لغزش با تاکید بر بارندگی و میزان تبخیر و تعرق بررسی شده است د رمطالعه تبخیر و تعرق واقعی از فرمول تورک استفاده شده ولی درکنار آن تبخیر و تعرق پتانسیل ETP نیز از فرمول تورنت وایت بدست آمده است در بررسی بیلان آبی منطقه لغزش خیز نیز از روش سیستم اقلیمی تورنت وایت بهره گرفته شده است که د رآن عواملی مانند تغییرات ذخیره خاک مازاده آب ماهانه WS تبخیر و تعرق بالفعل AE و تبخیر و تعرق بالقوه مورد توجه قرارگرفته است.