مقاله استفاده از مولفه های فلورسانس کلروفیل در گزینش ارقام متحمل به سرما در برخی از گونه های شبدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: استفاده از مولفه های فلورسانس کلروفیل در گزینش ارقام متحمل به سرما در برخی از گونه های شبدر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبدر
مقاله تنش دمای پایین
مقاله صفات فیزیولوژیک و فلورسانس کلروفیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت سیدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: چوکان رجب
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده عبدالمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی مولفه های فلورسانس کلروفیل و صفات فیزیولوژیک در گونه های شبدر در دماهای پایین آزمایشی در سال ۹۱-۱۳۹۰ در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با ۱۰ رقم شبدر به صورت کرت های خرد شده در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سه زمان نمونه برداری در مزرعه اجرا شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ های شبدر از نظر مولفه های فلورسانس کلروفیل برگ و صفات فیزیولوژیک در دمای پایین تفاوت معنی دار وجود داشت. مولفه Fv/Fm (0.597-0.755) نشان داد که تنش دما پایین بر ژنوتیپ های شبدر موثر بود. بیشترین مقدار Fv/Fm مربوط به گونه شبدر ایرانی و حداقل آن مربوط به گونه شبدر قرمز بود و از این نظر نسبت به سرما متحمل ترین و حساس ترین گونه ها شناسایی شدند. عدد کلروفیل بیشترین همبستگی معنی دار را با مولفه های فلورسانس کلروفیل برگ در شرایط تاریکی داشت. با توجه به نتایج این پژوهش از بین مولفه های فلورسانس کلروفیل، مولفه حداکثر عملکرد کوانتومی فتوسیستم II (Fv/Fm) و از بین صفات فیزیولوژیک، حداکثر نشت سلولی (EL) و عدد کلروفیل (CCI) معیارهای مناسب برای انتخاب ارقام شبدر متحمل به تنش دماهای پایین می باشند.