سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسینعلی اصغرنیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
علی خدادادی – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی بابل
عبدالایمان عمویی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
سید مرتضی مجتبوی – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی بابل

چکیده:

ریز مغذیی ها نقش مهمی در سلامت انسان دارند . آهن ، ید، روی، کلسیم ، پتاسیم ، ویتامین A ویتامین های گروه B ویتامین C و ویتامین E از جمله مهمترین این مواد هستند که کمبود هر کدام از آنها تاثیر خاص خود را در سلا مت انسان دارد . پوکی استخوان ، ضعف سیستم ایمنی بدن ، کاهش رشد ، کاهش وزن ،کاهش توان یاد گیری، افت تحصیلی ، کاهش بهره هوشی، بی حو صلگی ، گوشه گیری و انزوا، تغییرا ت رفتاری ، کاهش آستانه تحمل ، ضعف قوای جنسی ، آسیب پذ یری در برابر بیماریها و افزایش مرگ و میر از جمله عوارض کمبود ریز مغذیها است . در شرایطی که هر ساله جمعیت کشور بیش از یک میلیون نفر افزایش می یابد و تقاضا برای مواد غذایی رو به فزونی است،ایجاد تعادل مواد غذایی در خاک به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در طول چهل سال گذشته با افزایش مصرف کودهای شیمیایی هر چند بر تولیدات کشاورزی افزوده شده است ولی اختلا لات عمده ایی در حاصلخیزی خاک و فقر ریز مغذی ها ایجاد شده است . مصرف بی رویه کود های شیمیایی، کاهش نسبت C/N (کربن به ازت) افزایش سرعت فساد و کاهش مواد آ لی خاک را موجب می گردد و از نظر تعادل شیمیایی خاک نیز مصرف بی رویه ونا متعادل کود های ازتی و فسفاتی نیاز گیاه را به عناصری مانند پتاسیم ، آهن ، روی و… افزایش می دهد که فقدان این عناصر در خاک باعث شکل نامتوازن میوه ها و کاهش کیفیت آنها میگردد واز طرف دیگر سبب تجمع نیترات وکاهش مقدار ویتامین C در میوه ها و سبزیجات می شود . در دانشگاه علوم پزشکی بابل به منظور ترویج فرهنگ استفاده از کود آلی و عدم مصرف بی رویه کود های شیمیایی و سموم طرح تحقیقاتی تهیه کود از مواد زائد روستایی اجرا گردید در این تحقیق از پسماند های کشاورزی،فضولا ت حیوانی و زبا له های خانگی با انتخاب نسبت c/n مناسب کود آلی تهیه گردید که به استناد آزمایشات صورت گرفته کود آلی بدست آمده علاوه بر عناصر اصلی گیاه شامل ازت، فسفروپتاسیم دارای عناصر ریزمغذی نیز بوده است که استفاده از این کود در زمین های زراعی علاوه بر افزایش عملکرد وکاهش مصرف سموم ، کیفیت محصولات کشاورزی را نیز در پی داشته است . لذا به منظور کاهش بیماریهای مر تبط با کمبود ریزمغذی هادر خاک وبا توجه به شرایط خاص خاکهای ایران از نظر کمبود مواد آلی(زیر ۲ درصد) وعناصر ریزمغذی ها استفاده از مواد زائد روستایی به عنوان کود آلی در زمین های زراعی پیشنهاد میگردد.