سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ترانه دستمالچی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
محمدحسین حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
مرجان بهزادی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اصلاح کنندگان از تنوع موجود در بین واریته های گیاهی برای انتقال صفات مطلوب از یکی به دیگری استفاده می کنند. تغییر بیوشیمیایی گیاه به وسیله مهندسی ژنتیک مستلزم ژنهای مطلوب درون سلولهای گیاهی است، که به طور یکنواخت درون ژنوم جمع می شوند و به آسانی توسط سلول بیان می شوند. استفاده از ژنهای خاص، ویژه بافت، باعث بیان ژن ها در بافت های مطلوب با مراحل نموی ویژه می شود. امروزه مهندسی متابولیکی روغنهای گیاهی توجه بسیاری از پژرهشگران را به دلایل مختلفی به خود جلب کرده است. مقدار ترکیبات شیمیایی اسید چرب غشاءهای گیاهی بسیار متشابه با یکدیگر است اما ترکیب شیمیایی اسید چرب در دانه های روغنی گونه های مختلف گیاهان بسیار از یکدیگر متفاوت اند. اصلاح کنندگان از تنوع موجود در بین واریته های گیاهی برای انتقال صفات مطلوب از یکی به دیگری استفاده می کنند. تغییر بیوشیمیایی گیاه به وسیله مهندسی ژنتیک مستلزم ژنهای مطلوب درون سلولهای گیاهی است، که به طور یکنواخت درون ژنوم جمع می شوند و به آسانی توسط سلول بیان می شوند. استفاده از ژنهای خاص، ویژه بافت، باعث بیان ژن ها در بافت های مطلوب با مراحل نموی ویژه می شود. مهندسی متابولیک جدیدترین دیدگاه درگسترش تولیدات کشاورزی استفاده از مهندسی متابولیک گیاهی است. گوناگونی ساختارهای وسیع اسیدهای چرب موجود در طبیعت مخصوصا در رده ی گیاهی نشان دهنده ی منبع عظیمی از ژنهایی است که می توان از آنها در جهت تولید اسیدهای چرب و یا غیر معمول در محصول دانه های روغنی موجود استفاده کرد. در گذشته آنزیمهای بیوسنتتیک اسیدهای چرب شناسایی شد و بسیاری از ژنهای لازم برای تغییر بیوسنتز لیپیدها هم اکنون در دسترس می باشد. اهداف اصلی در مهندسی اسیدهای چرب افزایش میزان اسیدهای چرب سالم و کاهش اسید های چرب ناسالم، افزایش پایداری اسیدچرب به منظور گسترش کاربردهای آن، کاهش نیاز به هیدروژناسیون، توسعه ی فهرست اسیدهای چرب موجود در طبیعت از طریق بررسی گوناگونی ژنتیکی و مهندسی آنزیم ها و نهایتا افزایش میزان روغن در واحد سطح است.