سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا سلوکی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدعلی ریکی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان
احمد اندام – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه قسمتی از محدودههای مطالعاتی اسپکه مسکوتان و جلگه چاه هاشم در جنوب حوزه آبریز هامون- جازموریان در استان سیستان و بلوچستان میباشد. هیدروگراف ترسیم شده سطح آب منطقه، حاکی از افت سطح آب آبخوان موجود است. به همین دلیل مکانیابی مناطق مناسب برای اجرای طرح تغذیه مصنوعی به منظور جلوگیری از افت سطح آب، مد نظر قرار گرفته است. به منظور مکانیابی از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار GIS استفاده شده است. به همین جهت ابتدا یکسری لایههای اطلاعاتی (شیب، ضخامت آبرفت خشک، کیفیت آبرفت، نفوذپذیری و کاربری اراضی) تهیه و سپس رتبهدهی شده است. این لایهها به کمک منطق فازی در نرم افزار GIS ترکیب شدهاند. در نهایت نقشه حاصل از ترکیب پنج لایه اطلاعاتی مذکور، برای اجرای طرح تغذیه مصنوعی به روش حوضچههای تغذیه، انتخاب گردید.