سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عنابستانی – شهرداری مشهد
علیرضا روحانی منش – مرکز پژوهشی تحقیقات کاربردی در محاسبات نرم و سیستم های هوشمند، دانشگ
انسیه عنابستانی – آموزش و پرورش استان خراسان شمالی

چکیده:

در سالهای اخیر، ارزشیابی توصیفی به عنوان الگویی جدید برای ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش ایران مطرح گردیده و هم اکنون دربرخی از مقاطع تحصیلی مورد استفاده قرار گرفته است .روش کنونی ارزشیابی توصیفی دانش آموزان مبتنی بر منطق چهار ارزشی می باشد .سنجش همه دانش آموزان فقط با چهار ارزش منجر به عدم رعایت عدالت نسبی، و ایجاد برابری و نابرابری های غیر واقعی می شو د .علاوه بر ای ن، پیچیدگی فرایند ارزشیابی در روش کنونی، احتمال بروز خطای انسانی را از جانب معلم افزایش می دهد .به عنوان راه حلی مناسب، در این مقاله، یک سیستم ارزشیابی توصیفی فازی مورد پیشنهاد قرار می گیرد .روش پیشنهادی مبتنی بر منطق فازی می باشد که یک منطق بینهایت ارزشی بوده و قابلیت انجام استدلال تقریبی بر رو ی گزاره های زبان طبیعی را دارد.همچنین این سیستم در محیط نرم افزاری پیاده سازی می شود و این امر، فرایند ارزشیابی را برای معلم بسیار آسان تر از قبل می نماید .در این پژوهش فرآیند ارزشیابی درس ریاضیات پایه سوم ابتدایی کشور ایران در بازه زمانی ابتدای مهر تا انتهای بهمن توسط سیستم ارزشیابی توصیفی فازی مورد بررسی قرار می گیرد