سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا فرج زاده دهکردی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
عبدالنبی هاشمی – دکترای تخصصی نفت، دانشکده صنعت نفت، اهواز، ایران
شکوفه فرج زاده دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی،یزد،ایران

چکیده:

محققان بسیاری سعی در تخمین پارامترهای چاه و مخزن از جمله تراوایی را از منحنی های کاهشی داشتند. دلیل آنان برای مطالعاتشان این بود که منحنی های کاهشی از جریان سیال در درون مخزن و از عملکرد طبیعی تک تکچاه های موجود در مخزن بدست می آیند. از جمله مهمترین دسته منحنی های آنالیزی منحنی های کاهشی می توان به دسته منحنی های آرپس، فتکوویچ، بلاسینگام و همکاران، آگاروال _ گاردنرNPI و … اشاره نمود. یکی از فرضیات اساسی در تئوری این دسته منحنی های آنالیزی وجود مخزنی با مرزهای خارجی بسته و عدم وجود جریان ورودی ازمرزهای خارجی به مخزن می باشد. در این مقاله سعی به بررسی پتانسیل آنالیزی و دقت تخمینی این دسته منحنیها در تخمین پارامتر تراوایی از منحنی های کاهشی حاصل از چاه های گازی که مرزهای خارجی آنها بسته نبوده و ازاین مرزها جریان آب ورودی به مخزن وجود دارد را داریم. برای این منظور به آنالیز داده های کاهشی حاصل از مخزن گازی دارای آبده ضعیف می پردازیم. در بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که از بین کلیه دسته منحنیهای ارائه شده جهت آنالیز منحنی های کاهشی تنها دسته منحنی های بلاسینگام و همکاران ، آگاروال _ گاردنر و NPIدارای پتانسیل آنالیزی منحنی های کاهشی حاصل از مخازن دارای آبده بوده و از بین این دسته منحنی ها دسته منحنی آگاروال _ گاردنر دارای بهترین دقت تخمینی در تخمین تراوایی برای چنین مخازنی می باشد.