سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا فرج زاده دهکردی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
عبدالنبی هاشمی – دکتری تخصصی نفت
شکوفه فرج زاده دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی،یزد،ایران

چکیده:

روش های متعددی برای تخمین تراوایی وجود دارد که از جمله ی این روش ها می توان به مغزه گیری،نمودارگیری، شبکه های عصبی و چاه آزمایی اشاره کرد. یکی دیگر از روش های تخمین تراوایی استفاده از منحنی هایکاهشی می باشد. محققین بسیاری مطالعات گسترده ای را بر روی منحنی های کاهشی انجام داده و در مواردی تحقیقات آن ها موفق به ارائه دسته منحنی های جهت آنالیز منحنی های کاهشی شده که با استفاده از این دستهمنحنی ها می توان به بررسی عملکرد آینده مخزن و تخمین پارامتر های چاه و مخزن از جمله تراوایی پرداخت. از جمله مهمترین دسته منحنی های آنالیزی منحنی های کاهشی می توان به دسته منحنی های آرپس ، فتکوویچ ، بلاسینگام و همکارانNPI و … اشاره نمود. یکی از فرضیات اساسی در کلیه تئوری این دسته منحنی های آنالیزی وجود گریدی همگن و ایزوتروپیک می باشد در موارد بسیار کمی این محققین دسته منحنی های خود را برای سیستم های غیر همگن و غیر ایزوتروپیک تعمیم دادند. در این مقاله سعی بر تخمین تراوایی به وسیله منحنی های کاهشی برای سیستم هایغیر همگن گازی را داریم . برای این منظور به آنالیز داده های حاصل از چاه گازی که در یک مخزن غیر همگن قرار دارد (مخزن واقعی) پرداخته و دقت این دسته منحنی های آنالیزی را در تخمین تراوایی برای چنین مخازنی بدست میآوریم. در بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که از دسته منحنی های ارائه شده جهت آنالیز داده های حاصل از سیستم های همگن به راحتی می توان برای سیستم های غیر همگن استفاده نمود و از بین این دسته منحنیها ، دسته منحنی آنالیزیNPI دارای بهترین تخمین ها برای پارامتر تراوایی در چنین مخازنی می باشد.