مقاله استفاده از منبع کربوهیدراتی و پسماندهای روغنی در تولید لیپید از قارچ موکور هیمالیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: استفاده از منبع کربوهیدراتی و پسماندهای روغنی در تولید لیپید از قارچ موکور هیمالیس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدچرب
مقاله کروماتوگرافی گازی
مقاله لیپید میکروبی
مقاله موکور هیمالیس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نصر مینا
جناب آقای / سرکار خانم: میرباقری مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: نحوی ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تولید لیپید میکروبی به دلیل داشتن سوبسترای ارزان، محتوای اسیدهای چرب با ارزش و سرعت رشد میکروارگانیسم ها قابل توجه پژوهشگران است. در این مطالعه، بازده تولید لیپید و نوع اسیدهای چرب تولید شده از قارچ موکور هیمالیس ۵۲۹۲PTCC، با استفاده از منبع کربوهیدراتی و پسماندهای روغنی بررسی و مقایسه گردید.
مواد و روشها: تعداد ۱۰۷×۱ اسپور قارچ موکور هیمالیس به ۵۰ml محیط تولید در حضور سه نوع منبع کربن شامل گلوکز یا پسماند روغنی مرغ و یا پسماند روغنی ماهی در دمای C°۲۸ برای ۷۲ ساعت کشت داده شد. محیط های تولید شامل دو نوع محیط بود که محیط «الف» منحصرا دارای منبع کربن و نیتروژن بوده و محیط «ب» محدودیت منبع نیتروژنی بیشتری نسبت به محیط «الف» داشت. در نهایت، پروفایل اسید چرب لیپید تولید شده توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی آنالیز شد.
یافته ها: بازده تولید لیپید در محیط «ب» برای گلوکز، پسماند روغنی مرغ و پسماند روغنی ماهی به ترتیب ۳۳%، ۶۶% و ۶۸% بود که این میزان در مقایسه با محیط «الف» افزایش نشان می داد. زیرا محدودیت منبع نیتروژن در محیط «ب» سبب می شود که در فاز رشد لگاریتمی، میکروارگانیسم سریعتر به مرحله تولید لیپید برسد. همچنین اسیدهای چرب متفاوتی مانند لینولئیک اسید با استفاده از گلوکز به عنوان منبع کربن در محیط «ب» تولید شد.
نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان داد استفاده از پسماندهای روغنی علاوه بر دسترسی آسان و کاهش هزینه، منجر به افزایش تولید لیپید در موکور هیمالیس می شوند. اسیدهای چرب غیر اشباع ضروری تولید شده توسط این قارچ نیز از ویژگی های بارز آن برای تولید لیپید میکروبی مفید در صنایع غذایی هستند. ضمن این که داده ها نشان داد محدودیت منبع نیتروژن نیز تاثیر معنی داری در تولید لیپید میکروبی توسط این قارچ دارد.