سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام رهبر – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
حسین دقیق کیا – اعضای هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
علی حسین خانی –
غلامعلی مقدم –

چکیده:

هدف از انجام آزمایش، ارزیابی تاثیر استفاده از مکمل های چربی در جیره فلاشینگ گوسفند، بر روی متابولیت های خونی مرتبط با تولیدمثل (گلوکز، کلسترول، BUN) در فصل تولیدمثلی بود. ۳۶ راس گوسفند ماده، دو شکم زایش و با وزن زنده (۳±۵۴ کیلوگرم) بطور تصادفی در ۳ گروه (۱۲راسی) در قالب طرح کاملا تصادفی و به مدت ۳۵ روز مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارها شامل گروه کنترل(جیره پایه) و گروه های دریافت کننده مکمل روغن آفتابگردان یا روغن پالم در جیره بودند. جیره ها از نظر انرژی و پروتئین یکسان بوده و بصورت کاملا مخلوط در اختیار گوسفندان قرار گرفتند. برای همزمان سازی فحلی از سیدر به مدت ۱۴ روز استفاده شد. بمنظور اندازه گیری متابولیت های خونی (گلوکز، کلسترول و BUN)، خون گیری از دام های مورد آزمایش در ۴ مرحله ابتدای دوره، ۲۴ ساعت قبل از سیدر برداری و دو مرحله آخر به فاصله ۲۴ ساعت پس از سیدر برداری انجام شد. نتایج حاصل از آزمایشات حاکی از آن است که مصرف روغن آفتابگردان باعث افزایش غلظت گلوکز در مرحله تخمک ریزی شد(P< 0.05). جیره های حاوی روغن آفتابگردان و روغن پالم موجب افزایش میزان کلسترول شدند(P<0.01). میزان BUN بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت.