سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر باقری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه زنجان، زنجان،
مرتضی بیگلی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه زنجان، زنجان
سیدهادی حسینی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه زنجان، زنجان
محسن پارسامقدم – دانشکده مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

پیدایشمنابع تولیدی کوچکموسوم به تولید پراکنده Distributed (Generation-DGدر سیستم های توزیع که می توان آن را نتیجه پیشرفت تکنولوژی و تجدید ساختار در صنعت برق دانست، گزینه های جدیدی را درطراحی و توسعه این سیستم ها فراهم نموده است. در این مقاله تأثیر حضور منابع تولید پراکنده به عنوان گزینه ای دیگر جهت تأمین توان مورد نیاز سیستم روی برنامه ریزی توسعه شبکه فوق توزیع مدل سازی و بررسی شده است. در تابع هدف مسئله هزینه های ثابت و متغیر طرح و همچنین محدودیت های مرتبط با شبکه و بهره برداری از پستها و منابع تولید پراکنده منظور شده است. از مدل و روشپیشنهادی می توان در تعیین ظرفیت بهینه پستها، مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده و نیز ترکیب بهینه خطوط فوق توزیع جهتاحدث استفاده نمود. تابع هدف پیشنهادی و قیود مرتبط با آن، یکمسئله بهینه سازی را تشکیل می دهد که توسط ترکیب الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطیLinear Programming-LP حل شده است. در انتها کارایی روشپیشنهادی با اعمال بر روی یکشبکه نمونه نشان داده شده است.