سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید قزوینه – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
محمد یوسفی – کارشناس ارشد اگرواکولوژی

چکیده:

استفاده از منابع انرژی بیولوژیک و تجدیدپذیر یکی ازشاخصها و مولفه های اصلی و کلیدی درپایداری سیستم های تولید محصولات کشاورزی است بدین منظور مطالعه ای درپاییز ۱۳۹۰ با هدف تعیین الگوی مصرف منابع بیولوژیک و صنعتی انرژی درسطح مزارع چغندرکاری استان کرمانشاه انجام شد داده ها و اطلاعات لازم برای این مطالعه به روش تکمیل پرسشنامه و درقالب مصاحبه چهره به چهره با ۵۰ کشاورز چغندرکار درسطح این استان به انجام رسید سپس داده ها توسط نرم افزارهای آماری تجزیه و تحلیل شدند نتایج این مطالعه نشان داد که کل انرژی مصرفی و تولیدی برای یک هکتار چغندرقند به ترتیب۴۹۵۱۷۹۲ و ۱۰۹۵۳۶۰ مگاژول درهکتار بود براین اساس شاخص کارایی انرژی ۲۲٫۱۲ بدست آمد ازکل انرژی مصرفی درمزراع تولید چغندرقند دراستان کرمانشاه ۲۲درصد ازمنابع بیولوژیک انرژی و ۷۸درصد ازمنابع صنعتی انرژی تامین شد بیشترین سهم از منابع صنعتی انرژی مربوط به کودهای شیمیایی نیتراته بود که ۲۸درصد از انرژی مصرفی راهم به خود اختصاص داده بودند.