سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر هدایتی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و مح
مرتضی علیزاده – دانشیار مرکز تحقیقات آبهای شور داخلی ایران- بافق
طاهره باقری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و مح

چکیده:

منابع زیادی از آبهای داخل کشور ما که اهمیتی در خصوص مصارف شرب و کشاورزی ندارند، محیطهای بسیار مناسبی درخصوص پرورش ماهیان خاویاری می باشند. در این تحقیق که به مدت یکسال بر روی فیلماهیان ۴ تا ۵ ساله پرورشی در استخرهای آب لب شور ایستگاه تحقیقات شیلات باف – ق یزد صورت گرفت، امکان پرورش ماهیان خاویاری در این محیطهای جدید پرورشی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۷۴ قعه فیلماهی ۴ ساله که در ۸ استخر بتنی گرد موجود بودند با ۴ جیره غذایی فرموله شده (با سطح پروتئین ثابت ۴۰ % و چهار سطح انرژی ۴۰۰،۴۲۵ و ۴۵۰ و ۴۷۵ کیلوکالری در ۱۰۰ گرم جیره)مورد تغذیه قرار گرفتند. در هر فصل ماهیان مورد زیست سنجی قرار گرفتند. در ابتدا نیز با جراحی بیوپسی از ماهیان تکه برداری شده و پس از تشخیص جنسیت، مراحل رسیدگی جنسی به روش رنگ آمیزی هماتوکسی – ن ائوزین مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخصهای رشد سوماتیک به میزان زیادی تحت تاثیر جیره غذایی و شرایط محیطی بوده ولی در شرایط یکسان، رشد سوماتیک تا حدودی در آب لب شور بیشتر از سایر محیطهای پرورشی باشد، ولی در رشد گنادیک (مخصوصا در جنس ماده) تفاوت قابل ملاحظه ای مشاهده شد و فیلماهیان آب لب شور مراحل رسیدگی بالاتری از ماهیان همسن در سایر محیطهای پرورشی داشتند. لذا می توان محیط آب لب شور را محیطی بسیار مناسب جهت تولید خاویار و همچنین پرورش گوشتی معرفی نمود که با ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب، می توان به نحو احسن از این منابع عظیم کشور استفاده نمود.