سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه حسینی منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
محمد حسین یکتایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
مهران محسن زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

درک هستان شناسی ها برای ایجاد و استفاده مجدد از آنها اساسی است و رتبه بندی مفاهیم , می تواند بهاین درک کمک کند.تحقیقات اخیر بیشتر روی رتبه بندی هستان شناسی ها انجام شده است و رتبه بندی مفاهیم درون هستان شناسی , کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ما جهت رتبه بندی مفاهیم درون هستان شناسی , به سازنده آن اعتماد می کنیم با این استدلال که سازنده هستان شناسی , فردی خبره در دامنه هستانی شناسی اسجاد شده است, ÷س مفاهیم مهم از دید وی , در واقع مفاهیم مهم در دامنه هستان شناسی مورد نظر هستند.از طرفی معنای محلی یک مفهو بر اساس نوع ارتباطاتی که در هستان شناسی دارد توصیف می شود. در این جا ما از نظر تعدادی از افراد آشنا به وب معنایی و مقایسه آنها با ساختار گراف هستان شناسی استفاده کرده و چندین معیار را استخراج نمودیم.از اطلاعات نهفته در URL مربوط به سند هستان شناسی و URI مفاهیم نیز جهت یافتن مفاهیم مرتبط تر با هدف هستان شناسی ، استفاده شد.سپس تعدادی هستان شناسی کوچک مورد بررسی قرار گرفت که نشان از نزدکی نتایج ، با نظر افراد خبره دارد.در این حالت نیاز به هیچ اطلاعات اضافی در مورد هستان شناسی ، نبوده و روش ، برای هستان شناسی های جدید نیز قابل استفاده است.