سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پریسا شیخ بگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
محمدرضا دهقانی – استاد یار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
بهمن بهزادی – استاد یار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله محاسبات تعادلی مایع- مایع مخلوط مایعات یونی و هیدروکربنها با مدل Polar PC-SAFT مورد بررسی قرار گرفته است. رفتار فازی مواد خالص شامل آروماتیک ها و مایعات یونی بررسی و پارامترهای مدل برای مواد خالص بابرازش روی داده های تجربی به دست آمده است. این پارامترها برای هیدروکربنها با استفاده از داده های تجربی فشار بخار، دانسیتههای اشباع مایع و بخار و برای مایعات یونی از داده های تجربی موجود برای دانسیته تنظیم شده اند. محدوده دمایی محاسبات برای هیدرو کربنها از نزدیکی نقطه سه گانه تا حدود دمای بحرانی و برای مایعات یونی در محدوده وسیعی از دما و فشار در نظر گرفته شده است.از پارامتر های حاصل برای محاسبات تعادل فازی مایع-مایع سیستمهای دو جزیی مایع یونی و هیدرو کربن استفاده شده و نتایج با مقادیر تجربی مقایسه شده است که نشان می دهد معادله حالت نتایج قابل قبولی را ارائه داده است و خطای نسبی محاسبه شده کمتر از از ۰٫۰۴ می باشد.