سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرین ساطعی – گروه زیست شناسی_دانشکده علوم پایه_دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان _گرگ
شادمان شکروی – گروه زیست شناسی_دانشکده علوم پایه_دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان _گرگ
ابوالقاسم محمدی بندار خیلی – گروه زیست شناسی_دانشکده علوم پایه_دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان _گرگ

چکیده:

در پژوهش حاضر،ریز جلبک سبز دو نالیه لا سالینا در شدتهای نوری ۹۰۰،۷۰۰،۵۰۰،۳۰۰ لوکس و دمای ۱±۲۸ درجه سانتی گراد در محیط های کشت جانسون حاوی نمک کلرور سدیم کشت داده شد. با روش سیتومتری(سلول شماری)شدت رشد در فاز لگاریتمی اندازه گیری گردید.همچنین با روشهای کالریمتری(رنگ سنجی) مناسب،محتوای کلروفیلی(کلروفیلهای aوb)و نیز رنگیزه مهم این جلبک یعنی بتا کاروتن که دارای ارزش اقتصادی است سنجش شد.نتایج حاصل نشانگر وجو همبستگی خطی و معنی دار بین جذب نوری سوسپانسیون جلبکی در ۶۶۰ نانومتر با محتوای کلروفیلی از یک سو و محتوای بتا کاروتن از سوی دیگر است.همچنین بین رشد و غلظت کلروفیل a در سوسپانسیون سلولی و نیز غلظت کلروفیل b در هر سلول،همبستگی معنی دار است.بر اساس نتایج حاصل می توان از معادلات مربوط به خطوط همبسنگی و نیز معادلاتی که از برایند آنها حاصل می شوند با دانستن تنها میزان جذب نوری سوسپانسیون جلبکی در ۶۶۰ نانومتر،سایر پارامترها را محاسبه نمود.مقایسه های آماری نشانگر نبود اختلاف معنی دار بین اغلب نتایج تجربی سنجس پارامترهای فوق و نتایج محاسباتی حاصل از معادلات ریاضی به ویژه در شدتهای نوری بالاتر است.