سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه ذوالفقاری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی دانش

چکیده:

جنگلها از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی دارای ارزش بالای میباشند اما امروزه خطرات ناشی از گرم شدن کره زمین باعث خسارتهای جبران ناپذیری در مناطقی مانند ایران که جز منطقه خشک و نیمه خشک محسوب می شود گردیده است از طرف دیگر تنوع ژنتیکی نقش مهمی را در سازگاری درختان و جمعیتها به این تغییرات محیطی ایفا می کند دراین راستا مطالعات ژنتیک جنگل که با استفاده از تحقیقات همزمان مارکرهای مولکولی و آزمونهای پرونانس انجام می شود م یتواند به ما د رشناسایی جمعیت ها و پایه هایی که ارزش سازگاری بالاتر و در نتیجه زنده مانی بالاتر ی را در اثر ا قلیم دارند کمک نماید در واقع با استافده از مارکرهای مولکولی می توان تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتها و نیز ارتباط بین عوامل محیطی با اللها را پیدا نمود. ازمونهای پرونانس نیز که به وسیله جمع آوری بذور پرونانسهای مختلف و کاشت آنها در شرایط مختلف انجام می شود می توانددر تعیین میزان تغییر پذیری ژنتیکی و سازگاری جمعیت ها کمک نماید.