سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ساهره مهرابیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

چکیده:

با توجه به اینکه منابع موجود در زمین برای ساکنین آن محدود و رو به پایان است از این رو تلاش در ارائه راه حلهایی برای طراحی و توسعه پایدار درمعماری امری بسیار مهم و ضروری است استفاده ازسیستمهای ساختمانی هوشمند درساختمان های امروز و پاسخ به موقع نسبت به تغییرات درشرایط محیطی مانع از هدررفتن انرژی و نیز موجب دوام و افزایش عمر بیشتردرساختمان ها می شود امروزه فناوریهای مدرن در صنعت شیشه گستره کاربری مناسبی را درساختمان سازی ایجاد کرده است که دربهینه سازی مصرف انرژی و زیباسازی ساختمانها ایفای نقش می نماید. با توجه به مطلب ارایه شده در مقاله حاضر ابتدا مصالح هوشمند تعریف و کاربرد آن درساختمان بیان شدها ست سپس به بررسی چند نمونه از انواع شیشه های تولید شده با فناوریهای نوین به عنوان پوسته ای هوشمند درساختمان پرداخته شده و درانتهای چند نمونه موردی از کاربرد شیشه های هوشمنددرساختمان ذکر گردیده است باشدکه استفاده از این فناوریهای نوین درصنعت ساختمان درآینده بیشتر مورد توجه قرارگرفته تا علاوه برایجاد زیبایی باعث صرفه جویی و کنترل مصرف انرژی گردد.