سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم ابراهیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشگاه تهران
نوذر قهرمان – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از بزرگترین موانع در بخش مدیریت آب برای مزارع، بدست آوردن به میزان دقیق آب مورد نیاز برای کشاورزی است. در این راستا مدل کامپیوتری WIMETAW که در دانشگاه کالیفرنیا توسعه یافته، قادر به شبیه سازی متغیرهای آب و هوای روزانه از روی متوسط ماهانه، تخمین تبخیرتعرق مرجع به روش پنمن – مانتیث،تبخیرتعرق گیاهی، تخمین بارش موثر و ETaw (نیاز خالص آبیاری) در مقیاس روزانه است. این مدل می تواند در هر نقطه ای که داری ایستگاه هواشناسی است به سرعت و با دقت (ET(aw را به ما بدهد. بخش مولد داده مدل نیز قادر است در پر کردن خلأهای آماری و سایر اقدامات نیازمند داده با مقیاس زمانی روزانه به کار گرفته شود. همچنین در بررسی تأثیرات احتمالی تغییر اقلیم بر (ET(aw می توان مدل را به کار بست. در مطالعه حاضر با استفاده از دادههای متوسط ماهانه برای ایستگاه سینوپتیک مشهد، توان مدل SIMETAW در شبیهسازی متغیرهای اقلیمی (دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای نقطه شبنم، بارش و باد) مورد ارزیابی قرار گرفت و تبخیرتعرق مرجع روزانه با استفاده از داده های شبیه سازی شده محاسبه شد و با مقادیر حاصل از داده های هواشناسی واقعی مقایسه شد. نتایج بدست آمده دقت بالای مدل در شبیه سازی دمای حداقل (R(2)=0/979)، دمای حداکثر (R(2)=0/991)، دمای نقطه شبنم (R(2)=0/789) و تبخیر تعرق مرجع )R(2)=0/991) را نشان دادند. در مورد متغیر بارش نتایج نشان داد که مدل در تخمین مقادیر روزانه (R(2)=0/452) از دقت کمتری برخوردار است . در مجموع، این مدل جهت برآورد تبخیرتعرق، نیاز خالص آبیاری و نیز تکمیل و بازسازی خلاءهای آماری داده های هواشناسی قابل توصیه است. برای دستیابی به نتایج دقیقتر، مدل بایستی در سایر اقالیم مورد ارزیابی قرار گیرد.