سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی رمضانی اعتدالی – دانشجویان دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
بهنام ابابایی –

چکیده:

در مطالعات هیدرولوژی و کش اورزی، معمولاً لازم است تا مقادیر مفقود یک سری زمانی با مقادیر مناسب جایگزین شده ویا مقادیر آتی این سری، پیش بینی شود . برای این منظور، روشها و مدلهای مختلفی ارائه شده اند که از آن جمله می توان مدلهای سری زمانیARMAX و ARMA ،ARرا برشمرد . در این تحقیق، کیف یت عملکرد هریک از روشها و مدلهای یاد شده در برآورد مقادیر مفقود و پیش بینی مقادیر آتی سری زمانی تبخیر از سطح آزاد آب مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این مطالعه نشان داد که در رابطه با مقادیر مفقود با استفاده از داده های استاندارد شده، مدلARMAX با استفاده از س ری های زمانی دمای کمینه، دمای بیشینه، متوسط دما، سرعت باد، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی به عنوان پردیکتور، در مراحل واسنجی و اعتبارسنجی، نسبت به سایر روشها به بهترین نتایج منجر می شود . همچنین مشاهده شد که پس از تحلیل اجزاء اصلی، مدلARMAX دارای خطای قابل ملاح ظه ای در برآورد مقادیر مفقود می باشد . با تحلیل نتایج روشهای مختلف مشاهده شد که تحلیل اجزاء اصلی، همواره دارای اثر منفی برنتایج مدلها بوده و برای اهداف ذکر شده، انجام آن توصیه نمی شود . در رابطه با پیش بینی های کوتاه مدت، مدلARMAX در مرحلۀ واسنجی و اعتبارسن جی، دارای بهتری نتایج بود؛ و مدلهای سری زمانی قادر به این شبیه سازی های بلند مدت نبودند