سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نسیم شمسی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
الناز مشایخی نظام آبادی – کارشناس ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش انتخاب روشی برای پیش بینی ارزش افزوده نقدی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد است که می تواند به سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات سرمایه گذاری کمک نماید.روش های مورداستفاده در این پژوهش شامل رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی می باشد.شبکه عصبی مورد استفاده در این پژوهش یک شبکه پرسپترون چند لایه است که با الگوریتم پس انتشارآموزش دیده است ونسبت های مالی بهعنوان ورودی آن قرار داده شده اند. جامعه مورد مطالعه، بازار سرمایه ایران در طی بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ می باشد.تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار هایMATLAB و SPSSانجام شده است. خطای مدل رگرسیون برابر است با۰/۵۸۹۶و خطای مدل شبکه عصبی مصنوعی برابر است با ۰/۱۴۰۴ باتوجه به نتایجپژوهش می توان عنوان کرد که شبکه عصبی مصنوعی دارای خطای کمتراست ودرنتیجه عملکرد بهتری در پیش بینی ارزش افزوده نقدی دارد.