سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمهدی احمدی – استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کورش باقری –

چکیده:

حرکت پرشتاب کشورها در جهت پیشرفت موجب گسترش روزافزون واحدهای صنعتی شده است. در صورتیکه این گسترش بدون درنظر گرفتن تمامی جوانب علی الخصوص ملاحظات زیست محیطی صورت گیرد ممکن است در کوتاه مدت دارای منافعی باشد، اما در درازمدت موجب ایجاد خسارتهایی گاه سنگین و در برخی موارد جبران ناپذیر خواهد شد. از اینرو بایستی یک سیستم مدیریتی با بهره گیری از ابزار و روشهای علمی در مکانیابی، طراحی و بهره برداری از این واحدها نظارت نماید.مدلسازی ابزاری قدرتمند می باشد که با شبیه سازی شرایط آینده کمک شایانی در اتخاذ تصمیم ها می نماید. همچنین در مواردی که پارامترهای متعدد در تصمیم گیری دخیل می باشند، می توان با استفاده از تکنیک های بهینه سازی بهترین مقادیر این پارامترها را معین کرده و سپس با استفاده از مدل ایجاد شده تغییرات را مشاهده نمود. در این مقاله یک سیستم مدیریتی با استفاده از مدلهای عددی MODFLOW و MT3DMS و تکنیک بهینه سازی SCE برای تعیین شرایط کمی و کیفی دفع پساب با هدف پاکسازی آلودگی موجود در یک آبخوان آلوده فرضی توسعه یافته است. در نهایت با توجه با اهداف مدیریتی موردنظر، چندین رویکرد متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفت.