سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی ارجمندی بهزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی مواد
مجتبی موسوی – مسئول گروه کارشناسی شرکت ساپکو
حمید رحمانی سراجی – مدیر امور مهندسی مواد شرکت ساپکو
حمید خرسند – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

فولادهای میکروآلیاژی فورج پذیر از جنبه ایجاد صرفه جویی فراوان در هزینه های تولید قطعات خودرو وهمچنین افز ایش راندمان تولید مورد توجه قرار گرفته اند. کنترل خواص مکانیکی در قطعات تولید شدهمی تواند با کنترل ترکیب شیمیایی، دمای فورج و سرعت سرد شدن انجام پذیرد .در این تحقیق مطالعه بر روی تغییرات خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی۳۸MnVS5 تحت تاثیر دمای فورج و شرایط س رد شدن نشان داده است که تغییر دمای فورج از۱۱۰۰درجه تا ۱۲۰۰ درجه تغییر محسوس بر خواص مکانیکی این فولاد ایجاد نمی کند اما در مقابل تغییر سرعت سرد شدن که با تغییر روش سرد کردن قطعات انجام شده است می تواند به صورت کاملاً محسوسی خواص مکانیکی در قطعه نهایی را تحت تاثیر قرار دهد .از این رو رسیدن به شرایط بهینه دمای فورج و سرعت سرد شدن در ترکیب شیمیایی ثابتاز اهمیت فراوانی برخوردار است . در این تحقیق به کمک روش شبکه های عصبی مصنوعی دو مدل طراحی شده که درمدل اول دمای فورج و شرایط سرمایش با توجه به خواص مکانیکی و در م دل دومخواص مکانیکی با فرض داشتن دمای فورج و شرایط سرمایش پیشبینی میشود . این مدلها توانایی پیشبینی پارامترهای ذکر شده را با دقت مناسب در محدوده طراحی شبکه را دارند . بااستفاده از این متد به مقداربسیار زیادی در وقت و هزینه صرفه جویی میشود