سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کمیل نصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ساختارهای نانولیفی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد امانی تهران – عضو هیئت علمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد خامفروش – عضو هیئت علمی – دانشگاه کردستان

چکیده:

در فرآیند الکتروریسی برای تولید نانوالیاف، با اعمال میدان الکتریکی با بار مخالف بین محلول پلیمری و یک جمعکننده اعمال میگردد. خواص نانوالیاف تولیدی بستگی به پارامترهای گوناگونی همچون میدان الکتریکی اعمالی، غلظت پلیمر، نرخ تغذیه، فاصله ریسندگی و غیره دارد. در این مطالعه از مدلسازی شبکه عصبی پسانتشار بمنظور تخمین ارتباط بین سرعت تولید نانوالیاف کوپلیمر پلی(آکریلونیتریل) و پارامترهای فرآیند الکتروریسی همانند غلظت پلیمر، فاصله ریسندگی و ولتاژ اعمالی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی نشان دهنده موافقت بسیار خوب بین دادههای تجربی و دادههای پیشبینی شده بوسیله مدلهای طراحی در مورد سرعت خطی تولید نانوالیاف پلی(آکریلونیتریل) تولید شده به روش الکتروریسی میباشد .