سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود یزدان پناه – دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه شیراز
غلامحسین زمانی – استادبخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
طاهر عزیزی خالخیلی – دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی

چکیده:

از گذشته دور تولید کنندگان کشاورزی دراکثر کشورها از جمله ایران با مشکل عدم اطمینان و ریسک از دست دادن محصول در اثر بلایای طبیعی مواجه بودند عدم ثابت و اطمینان از وجود درآمد در پایان یک دوره پرمخاطره تولیدی سیاستگذاران را به یافتن شیوه های مختلف برای تثبیت درآمد روستائیانواداشته است بیمهمحصولات کشاورزی یک وسیله خوب و مطمئن جهت مقابله با ریسکهایی استکه از طریق روشهای مدیریت نمی توان آنها را کنترل نمود یکی از راه هایی کهدرنشر و گسترش بیمه محصولات کشاورزی می تواند موثر باشد هماهنگ و نزدیک کردن این برنامه ها با خواسته ا نیازها و انتظارات کشاورزان می باشد سنجش رضامندی و آگاهی از انتظارات و خواسته های کشاورزان می تواند نقش بسیار مهمی درگسترش بیمهمحصولات کشاروزی ایفا کند. این تقحیق بمنظور سنجش عوامل موثر بررضامندی کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی با اقتباس از مدل رضامندی آمریکایی و استفاده از فن تحلیل مسیر درا ستان فارس طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق روش پیمایش بوده و نمونه موردمطالعه شامل ۳۱۲ نفر از کشاورزان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان میدهد که ارزش و کیفیت خدمات به ترتیب بالاترین تاثیر مستقیم را روی رضامندی افراد از بیمه محصولات دارند و نگرش نسبت به بیمه دارای بالاترین تاثیر غیرمستقیم روی رضامندی افرادمی باشد.