سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید امامی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)
آرمین علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران (پردیس ابوریحان)

چکیده:

تبخیر – تعرق از سطح خاک و پوشش گیاهی در داخل حوضه های آبریز یکی از اجزای چرخه اب به شمار می رود. در این تحقیق از مدل درختی M5 به عنوان یکی از شیوه های داده کاوی در برآورد تبخیر از سطح ازاد استفاده گردید. برای این منظور از داده های روزانه اندازه گیری شده دمای هوا ، سرعت باد ، رطوبت نسبی و ساعت آفتابی در ایستگاه سینوپتیک قم طی دوره اقلیمی ۱۹۹۵-۲۰۰۸ به عنوان ورودی های مدل به منظور تعیین موثر ترین پارامترهای اثرگذار بر میزان تبخیر از سطح ازاد تحت سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد دو پارامتر متوسط روزانه دمای هوا و سرعت باد بیشترین تاثیر را در برآورد تبخیر از سطح آزاد دارند. و می توان فقط با داشتن دو پارامتر متوسط روزانه دمای هوا و سرعت باد تبخیر از سطح ازاد را با دقت قابل قبولی توسط مدل درختی M5 تخمین زد.