سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مهدی کرباسی زاده اصفهانی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران و کارشناس مسئول امور نمایند
فرزاد معظمی – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران و کارشناس بازاریابی بین ا

چکیده:

جهت بررسی تعیین اولویت سرمایه گذاری درطرح های صنعت کشاورزی لازم است که معیارهای متفاوتی تعریف و شناسایی گردند تا بتوان وضعیت نسبی طرح ها را نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار داد لذا منظور این تحقیق شناسایی و بکارگیری معیارهای اثرگذار دراولویت بندی طرح ها برای سرمایه گذاری درصنعت کشاورزی میب اشد این تحقیق ازنوع غیرآزمایشی است و شامل موارد زیرمیگردد مطالعه نظری به منظور پوشش مباحث تئوری تحقیق ازکتب تخصصی و عمومی مقالات و نشریات تخصصی گزارشات سازمان اتکا جزوات درسی و غیره استفاده شده است و استفاده ازپرسشنامه و مصاحبه و بهره گیری از نظرات ارزشمند اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و کارشناسان سازمان اتکا و درنهایت بهره گیری از تکنیکهای تصمیم گیری چندمتغیره درارزیاب راهکارهای مختلف پ ساز معرفی عوامل و راهکارهای لازم است کهاین عوامل و راهکارها درون ماتریس تصمیمگیری TOPSIS قرارگیرند هریک ازطرحهای فوق الذکر دارای یک طرح اقتصاد توجیهی است که سرمایه مورد نیاز تمام هزینه ها درامد کل و درامد خالص درآن طرح محاسبه شده است