سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن عاقل – استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی،
محمدحسین سعیدی راد – استاد مرکز تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی واحد طرق خراسان رضوی
حسن صدرنیا – استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی،

چکیده:

در این تحقیق رفتار ویسکو الاستیک سه رقم انار اردستانی، شیشه کپ و ملس بر اساس مدل رئولوژیکی ماکسول موردبررسی قرار گرفته است. با در نظر گرفتن دو المان برای مدل، ثابتهای مربوط به معادله مدل به دست آمده است ودر ادامه پارامترهای تنش تعادلی و زمان استراحت که جزو پارامترهای مهم این مدل می باشند برای این سه رقم انار در سه اندازه بزرگ، متوسط و کوچک مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مدل ماکسول به خوبی بر دادههای تجربی مورد برازش قرار گرفت