سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل دمشقی – کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدحسین رفان – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

سامانه مکانیاب جهانی اطلاعات دقیقی از سرعت، زمان و مکان را در اختیار کاربران خود قرار میدهد، دقت مکانیابی این سامانه تحت تأثیر خطاهای ناشی از یونسفر و تروپوسفر، خطاهای مداری و … چندان بالا نیست، از این رو از سامانه مکانیابی تفاضلی بهره گرفته میشود. استفاده از این سامانه به صورت بلادرنگ و افزایش دقت این سامانه تا حد زیادی منوط به پیشگویی تصحیحات تفاضلی برای زمانهای آینده است، مدلهای مختلف شبکه عصبی در این زمینه استفاده شدهاند، در این مقاله به ارائه مدل مبتنی بر اختلاط خبرهها میپردازیم، حسن این روش نسبت به مدلهای مشابه افزایش بیشتر دقت آن است، برای جمعآوری اطلاعات از گیرنده ارزان قیمتU-blox NEO-6M استفاده شده است، نتایج شبیهسازی نشان داد که جذر میانگین مربعات خطا پس از استفاده از این مدل به کمتر از ۰٫۰۶ متر رسیده است.