سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مونا قاسمی – آزمایشگاه فشار قوی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای ف
حسین محسنی – آزمایشگاه فشار قوی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای ف
کاوه نیایش – آزمایشگاه فشار قوی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای ف
امیر عباس شایگانی اکمل – آزمایشگاه فشار قوی- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکدههای ف

چکیده:

پوششهای دیالکتریک قرار گرفته روی الکترودهای فشار قوی یا الکترودهای زمین برای افزایش استقامت عایقی هوا وبه عنوان یک جایگزین برای سیستمهای عایقی با گاز SF در سالهای اخیر مطرح شدهاند. این ایده اگرچه در سایر زمینه ها کاربردی و تجاری شده است، اما در مورد تجهیزات فشارقوی مورد استفاده در سیستمهای قدرت هنوز سیر تحقیقاتی خود را طی میکند و کاربردی نشده است. لذا تحقیقات گستردهای در زمینه در قالب اندازهگیریهای آزمایشگاهی و نیز ارائه مدل برای توجیه و تفسیر آن در حال انجام میباشد. در این مقاله مدلی بر اساس مدار معادل الکتریکی برای شبیه سازی رفتار تخلیه حائل دیالکتریک مطرح شده است. در این مدلسازی پوششهای دیالکتریک به صورت عایق بدون اتلاف معادل با یک خازن سری قرار گرفته با مدار معادل تخلیه الکتریکی در فاصله هوایی در نظر گرفته شده است. مدار معادل تخلیه الکتریکی به صورت یک خازن موازی با یک منبع جریان مدلسازی گردیده و معادلات ریاضی برای محاسبه مقدار منبع جریان استخراج گردیده است . با این مدل و در صورت داشتن شکل موجهای ولتاژ اعمالی و اندازهگیری شکل موج جریان تخلیه کل (از طریق مدار خارجی) می توان کمیتهای داخلی نظیر شکل موج ولتاژ و جریان تخلیه در فاصله هوایی و نیز در دیالکتریک و منحنی ها و مقادیر توان و انرژی صرف شده در هر تخلیه و ویژگیهای آن را بدست آورد. لذا با داشتن کمیتهای قابل اندازهگیری خارجی میتوان به اطلاعات ارزشمندی از کمیتهای داخلی و فهم و تفسیر بهتر پدیده تخلیه حائل دیالکتریک نائل آمد که یکی از موارد کاربردی آن طراحی توان مورد نیاز یک راکتور DBD میباشد. همچنین کارآیی روش با انجام آزمایش و اعمال ولتاژ متناوب و استخراج نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته است.