مقاله استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری گیاهان زراعی از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلایت فوزاریومی سنبله گندم
مقاله پروتئین ریبوزومی L3
مقاله دی اکسی نیوالنول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبکار مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: سنجریان فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلایت فوزاریومی سنبله بیماری است که باعث خسارت شدید اقتصادی در مزارع گندم و سایر غلات دانه ریز در نقاط مختلف دنیا می شود. آلودگی غذاهای حاصل از غلات آلوده با میکوتوکسین تریکوتسنی دی اکسی نیوالنول (DON) که توسط قارچ Fusarium graminearum تولید می شود، خطر شدیدی برای سلامت انسان ها و حیوانات است زیرا تریکوتسن ها می توانند باعث مرگ سلول های یوکاریوتی شوند. تریکوتسن ها با هدف قراردادن پروتئین ریبوزومی L3 در مرکز پپتیدیل ترانسفراز از ترجمه پروتئین ها جلوگیری می کنند. در این مطالعه، ما cDNA کدکننده پروتئین ریبوزومی RPL3 از گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) را تغییر دادیم به طوری که اسیدآمینه ۲۵۸ از تریپتوفان به سیستئین و اسیدآمینه ۲۵۹ از هیستیدین به تیروزین تغییر کند. ژن دارای جهش دوگانه و ژن طبیعی پروتئین ریبوزومی L3 به سویه حساس به DON (فاقد ژن های pdr5 و ayt1) مخمر Saccharomyces cerevisiae منتقل شدند. مخمرهای دارای RPL3 جهش یافته نسبت به مخمرهای دارای ژن طبیعی همین پروتئین در محیط کشت دارای DON از قدرت زنده مانی و سرعت رشد بیشتری برخوردار بودند. یافته های فوق می تواند زمینه های نوینی را در راستای توسعه ارقام مقاوم گندم به بلایت فوزاریومی سنبله از طریق دست ورزی های ژنتیکی ایجاد نماید.