سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد کلینی – دانشیار گروه مهندسی فرآوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس;
فراز سلطانی – کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس;
محمود عبداللهی – استاد گروه فرآوری مواد معدنی; دانشگاه تربیت مدرس;

چکیده:

کانه سولفید توده ای تکنار با ۱/۲۶%مس و ۳/۵%روی و ۱% پیریت به روش فلوتاسیون تفریقی پرعیار شد. در مرحله اول فلوتاسیون، کالکوپیریت و در مرحله دوم اسفالریت شناور شدند. از ۴ نوع مخلوط کلکتوری و دو سیستم بازدارندگی برای بازداشت پیریت-اسفالریت در مرحله اول استفاده شد. در فلوتاسیون اسفالریت از باطله مرحله اول SIPX CuSO4به ترتیب به عنوان کلکتور و فعال کننده استفاده شدند. نتایج نشان داد، ماکزیمم بازیابی مس در مرحله اول %۱۱/۱۱با استفاده از مخلوط کلکتوریAero238+SIPX و سیستم بازدارندگی ZnSO4-CuCNمیزانZnSO4 برابربا ۶۵ g/t درpHبرابر با ۱۰/۵۴حاصل شد. در این شرایط بازیابی های روی و پیریت در کنسانتره مس ۳۳/۴۹%بود. ماکزیمم بازیابی اسفالریت در مرحله دوم ۷۲/۱۹%با استفاده از ۲۲/۲۲g/t ازSIPX و مصرفg/t949/22 ازCuSO4 درpHبرابر با ۹۵ بدست آمد. استفاده ازCuCNدر مقایسه باDextrin برای بازداشتپیریت در مرحله اول، سببب افزایش میزان فعال کننده اسفالریت در مرحله دوم به میزان۹۰g/t شد.