سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا بشارت – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

مدلهای مختلفی برای جذب آب توسط ریشه توسط محققین ارائه شده است از مهمترین این مدلها م یتوان به مدل فدس ، مولز و سیلیم اشاره کرد این مدلها در شبیه سازی جریان آب در خاک و گیاه بصورت گسترده استفاده می شود اساس کار این مقاله تحقیق اقایان یی لو و همکاران ۲۰۰۳ می باشد دراین تحقیق با استفاده از داده های تبخیر و تعرق و درصد رطوبت خاک بدست امده از لایسیمتر و داده هایتوزیع ریشه در خاک بدست امده از مزرعه گندم ارزیابی دقت مدلهای جذب ریشه در تخمین تغییرات درصد رطوبت خاک در مزرعه انجام شد. برای تعیین نقش توزیع ریشه در خاک مدل مولز و مدل سیلیم با استفاده از تابع کاهش فدس و مدل فدس با استفاده از تراکم طولی ریشه اصلاح گردید. این مدلها قبل و بعد از اصلاح درمعادله جریان آب در خاک به عنوان پارامتر برداشت جذب مورد استفاده قرارگرفت. معادلات حرکت جریان بصورت عددی حل شد که در حل این معادلات داده های تبخیر و تعرق بصورت داده های ورودی استفاده شد و تغییرات رطوبت خاک شبیه سازی شده با تغییرات رطوبت خاک اندازه گیری شده جهت تایید مدلهای جذب آب توسط ریشه مورد مقایسه قرارگرفت.