سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک جاهد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیبهداشت محیط
محمدعلی بقاپور – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
غلامحسین جوشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
شیما سیمای تبار – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی

چکیده:

درمطالعه حاضر با هدف بازیافت لاستیک های مستعمل اتومبیل از این ماده دورریز با روش شیمیایی کربن فعال تولید شد و از آن برای حذف بنزین از محیط آبی استفاده گردید. برای بررسی این امر که جاذب تولید شده برای حذف بنزین مناسب می باشد یا خیر از مطالعات تعادلی استفاده شد داده های بدست آمده از مطالعه تعادلی با استفاده از مدل های ایروترمی لانگمیر فروندلیچ و تمکین مورد ارزیابی قرارگرفت . بررسی ها نشان داد که بهترین مدل برای پیش بینی رفتار جذب کربن فعال تولید شده مدل لانگمیر با R2 برابر ۰/۹۹۲ و SSE% برابر ۶/۱۱ می باشد از میان مدلهای مورد استفاده برای بیان سینتیک جذب مدل شبه درجه دوم بیشترین برازش را از خودنشان داد همچنین ثابت qmax حاصل ازمدل لانگمیر ۴۱۶mg/g به دست آمده که این امر نشان دهنده مطلوب بودن جاذب تولید شده برای جذب بنزین می باشد گواه این امر نیز فاکتور RL می باشد که درتمامی غلظت های به کاررفته بین ۰و۱ بود