مقاله استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۵۴ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی
مقاله استفاده
مقاله پایگاه های اطلاعاتی
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگدلی زاهد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن‌ زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: میزان استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پایگاه های اطلاعاتی موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران و امکانات موجود در آن و شناسایی مشکلات در استفاده از آن بررسی شده است.
روش/رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی، و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. نتایج با استفاده از روش آمار توصیفی (فراوانی و درصد) در قالب جدول و نمودار ارائه شد. از ۱۱۴ پرسشنامه توزیع شده در میان تمام اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ۸۱ پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد.
یافته ها: ۸۹ درصد از اعضای هیات علمی از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی استفاده می کنند. مهم ترین علت استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، انجام طرح پژوهشی ۶۷ درصد، تالیف مقاله ۶۵ درصد و امور آموزشی ۵۶ درصد بوده است. پراستفاده ترین پایگاه های اطلاعاتی موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ساینس دایرکت، پروکوئست، اشپرینگر بوده است. بیشترین رضایت کاربران از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی روزآمد بودن اطلاعات، وجود اطلاعات حوزه موضوعی و دسترسی آسان در برخی از رشته ها بوده است. وضعیت اینترنت دانشگاه، عدم اطلاع از وجود پایگاه ها، ناآشنایی با شیوه های جست و جو از عمده مشکلات کاربران در دسترسی به اطلاعات بوده است.
نتیجه گیری: پیشنهاداتی برای رفع مشکلات و استفاده بهینه از پایگاه های موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ارائه شد.