سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهمن عبدالرحمنی – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور،

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف بر روی قدرت پنجه زنی ارقام مختلف گندم و همچنین تعیین مناسب ترین میزان بذر بذر در S و ۴ S3 ، S2 ، S در ارقام گندم با قابلیت توان پنجه زنی مختلف و وزن هزار دانه متفاوت، این تحقیق با جهار میزان بذر ۱ متر مربع بر روی شش رقم پیشرفته گندم ( سه رقم با قدرت پنجه زنی متفاوت و سه رقم با وزن هزار دانه مختلف) بصورت به G و ۳ G و ۲ G فاکتوریل ودر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار و بمدت ۳ سال زراعی بررسی گردید. ارقام ۱ به ترتیب دارای وزن هزار دانه زیاد، متوسط و کم بودند . تجزیه G و ۶ G و ۵ G ترتیب پر پنجه، متوسط پنجه وکم پنجه و ارقام ۴ مرکب داده های دو ساله نشان داد اثر رقم بر روی صفات ارتفاع بوته، درصد پوشش سبز زمین در مرحله گلدهی، تعداد روز تا مرحله رسیدگی، طول سنبله و وزن هزار دانه، درجه باردهی، عملکرد دانه و اثر میزان بذر بر روی صفات تعداد سنبله در متر مربع میزان بذر قرار × طول سنبله و تعداد دانه در سنبله معنی دار بود، اما هیچ یک از صفات مورد بررسی تحت تاثیر اثر متقابل رقم ۲۵۳۳ کیلوگرم در هکتارمربوط به تیمار / میزان بذر بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با ۷ × نگرفتند. اثر متقابل رقم بود. لازم به (L کلاس ) G3S 1544 کیلوگرم در هکتارمربوط به تیمار ۱ / و کمترین عملکرد دان با ۵ (A در کلاس ) G6S4 دارای کمترین تعداد پنجه بود. این نتایج حاکی از آن است G دارای بیشترین وزن هزاردانه و رقم ۳ G توضیح است که رقم ۶ توصیه تراکم و یا میزان بذر در واحد سطح باید بر اساس قدرت پنجه زنی ارقام انجام شود