مقاله استفاده از قارچ نماتد خوار Arthrobotrys oligospora و القاء کننده اسید سالیسیلیک جهت کنترل نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و مطالعه برخی پاسخ های دفاعی گیاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: استفاده از قارچ نماتد خوار Arthrobotrys oligospora و القاء کننده اسید سالیسیلیک جهت کنترل نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica و مطالعه برخی پاسخ های دفاعی گیاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Meloidogyne javanica ،Arthrobotrys oligospora
مقاله اسید سالیسیلیک
مقاله کنترل
مقاله پلی فنل اکسیداز
مقاله پراکسیداز
مقاله ترکیبات فنلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی نژاد حدیث
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبانی نوازاله
جناب آقای / سرکار خانم: نوری نژاد زرقانی شاهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش توانایی قارچ شکارگر  Arthrobotrys oligosporaو القاء کننده اسید سالیسیلیک در کنترل نماتد گره ریشه Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین تغییرات آنزیم های پلی فنل اکسیدازوپراکسیداز و نیز میزان تجمع ترکیبات فنلی در اثر تیمارهای مختلف مطالعه گردید. غلظت پنج میلی مولار اسید سالیسیلیک به صورت اسپری هوایی و غلظت ۱۰۶ اسپور قارچ در میلی لیتر به روش خیساندن خاک، به صورت جداگانه و توام در مرحله شش برگی گیاه گوجه فرنگی در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. پنجاه روز پس از مایه زنی، قطر گال ها، تعداد گال و توده تخم در هر گیاه، تعداد تخم موجود در هر توده تخم، وزن تر ریشه و اندام های هوایی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از قارچA. oligospora  و اسید سالیسیلیک هر یک به تنهایی در کنترل نماتد  M. javanicaموثرند، هر چند که استفاده تلفیقی از این عوامل به مراتب موثرتر از کاربرد هر یک به صورت جداگانه می باشد. هم چنین بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیدازوپراکسیداز و نیز میزان تجمع ترکیبات فنلی در تیمارهای مورد بررسی بیانگر افزایش فعالیت آنزیم های مذکور و نیز تجمع ترکیبات فنلی در ریشه گیاه بود که خود نشان دهنده تحریک سیستم دفاعی گیاه می باشد.