سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهرام شریف نیا – استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه
مطهره معقولی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تحقیقات انجام شده نشان داده است که داپ کردن TiO2بانیتروژن یکی از موثرترین راه ها برای بهبودخواص و فعالیت فتوکاتالیستیTiO2درناحیه ی نور مرئی است. در این تحقیق از فتوکاتالیست نیتروژ ن داپ شده ، به منظور حذف گاز گلخانه ای در تابش فرابنفش استفاده شده است. در آزمایشات انجام گرفته مشخص شد که گونه داپ نشده در حذف متان و دی اکسید کربن یکسان عمل کرده است همچنین روندکاهش غلظت آن را مشابه ی دیگر است. گونه ی نیترن ن داپ شده، در حذف دی اکسیدکربن چندان موثر نیست اما فتو حذف متان به مقدار بیشتری) ۰۴ %( نسبت به نوع داپ نشده) ۱۰ %( انجام می گیرد که نشان می دهد داپنیتروژ نی در بهه بود خواص فتوکاتالیستی موثرواقع شده است.