سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدسعید آیت – دانشگاه پیام نور عضو هیئت علمی

چکیده:

بررسیها نشان میدهد که برای موفقیت رسانه ها و توانمندسازی آنها درمحیط رقابتی جهن باید عامل بیشتری با مخاطب داشت تا بتوان نیازهای مخاطب را درک و درجهت تامین آنها حرکت کرد استفاده از بستر اینترنت می توند تعامل همه جانبه مخاطب و کارکنان رسانهای را درتولید وایجاد داده ها و محتوا بطور موازی فراهم کند این قابلیت ها مفهوم جدیدی از وب به نام وب ۲ را پدیده آورده است. این مقاله بااشاره به مهمترین عوامل حیاتی در محیط رقابتی رسانه های جدید و کاربرد فناوری های وب ۲٫۰ درهرکدام از آنها نشان می دهد که یک سازمان رسانه ای ناگزیر است تا از فناوری های وب۲٫۰ به شکل گسترده ای متناسب با سازمان خود بهره برداری نماید در پایان نیز چالشهایی که سازمان ها با حضور آن مواجه هستند نیز عنوان خواهد شد و راه کارهایی برای مقابله با آنها ارایه می گردد.