سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – استادیار عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل
سیدرامین اعتمادزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

حسگرهای پیشرفته کامپیوتر الکترونیک و تکنولوژیهای ارتباطی درواقع ابزارهایی هستند که کارکرد و ایمنی زیرساخت های حمل ونقلی را به سمت بیشترین سطح ایمنی خود سوق میدهد بسیاری از تکنولوژیهای حمل و نقل هوشمند ابزاری سریع تر ایمن تر و موثرتری برای مدیریت حوادث می باشد دراین مقاله بررسی جامعی درارتباط با زیرساخت ها و راه حل های فناوری هوشمندسازی جریان ترافیک درچهارمرحله شناسایی و رسیدگی اطلاعات رانندگان کنترل ترافیک و پاسخ به حادثه صورت گرفته است و نیز به معرفی وظایف حمل و نقل پس از وقوع بحران اصول مدیریتی و اجزای عملیاتی حمل و نقل در بحران و اصول کارکردی آن پرداخته شده است نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که استفاده از فناوریهای نوین درسیستم های حمل و نقلی درکاهش تلفات جاده ای درشرایط بحران موثر میب اشد.