سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا احمدی الموتی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی ضرابی – استادیار گروه فناوریهای زیستی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهرا
شادی موثقی – کارشناس ارشد تحقیق و توسعه شرکت دشت سبز آتیه پارک علم و فناوری دانشگاه

چکیده:

با توجه به وجود آلاینده های خطر ناک در خاک و به منظور توسعه کشتهای ارگانیک، استفاده از بسترهای آماده کشت (plant growth media) غنی شده با مواد بیو ارگانیک به عنوان یک فناوری نوین مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه اثر نوعی بستر آماده(باگا) تولید داخل کشور روی رشد گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای بررسی شد. این آزمایش در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ در گلخانه گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. برای این منظور ۵ تیمار شامل خاک مزرعه و بستر باگا به عنوان شاهد و سه ترکیب از بستر باگا و ترکیب تجاری vc (ترکیبات مختلف کمپوست و ورمی کمپوست) VC20, VC40, VC60 با هم مقایسه شدند. پارامترهای رشد گیاه طی ۵۰ روز بعد از کشت بذر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بستر حاوی حاصلخیز کننده ارگانیک سبب افزایش ارتفاع، وزن تر، وزن خشک، سطح برگ و وزن ریشه شد که بین تیمارها ترکیب VC20 به طور معنی دار بیش از سایر ترکیبات افزایش رشد نشان داد