سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه فراستی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این تحقیق از ذرات نانوساختار نی برای تصفیه پساب استفاده گردید. در آزمایشهای ناپیوسته، اثرر و عوامل pH و غلظت نیترات اولیه، بر جذب نیترات بررسی گردید. نتایج آزمایشها نشان داد که با افراایش pH محلول از ۲تا ۱۰، راندمان حذف از ۴۵% تا ۷۶% افزایش یافته و در pH=6 به حداکثر مقدار خود رسید. زمان تعراد برابرر ۲ سراوت به دست آمد. با افزایش غلظت نیترات اولیه از۵ تا ۱۲۰ میلی گرم بر لیتر راندمان جذب از ۹۰% به ۶۷% کاهش یافته است. آزمایشهای پیوسته با استفاده از ستون با بستر ثابت قطر داخلی ۲/۸ سانتیمتر و ۳۵ سانتیمتر ارتفاع ستون انجام گرفت. با استفاده از آب رودخانه و چاه برای دو دبی ۰/۹۸ و ۲/۲۷ لیتر در ساوت، ظرفیت ستون جذب qed به ترتیب برابر با ۵۴/۴۱، ۳۴/۴۶، ۲۸/۷ میلیگرم برگرم و ۳۸/۰۴، ۲۳/۲۴ و ۲۱/۵۹ میلیگرم برگررم بره دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که ذرات نانوساختار نی قابلیت بالایی در حذف یونهای نیترات از آبهای آلروده دارا مباشد.