سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا چالشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
مولود چرم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
هستی فتوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز
بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده:

در عصری به سر می بریم که سرعت تولید و توزیع اطلاعات بسیار بالا است وبه همین دلیل به عصر انفجار اطلاعات مشهور شده است برکسی پوشیده نیست که اطلاعات مورد نیاز هربخش متناسب با نیازها و ویژگیهای همان بخش تولید می شود و بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای هرجامعه برای تولیدات بیشتر و با کیفیت تر نیازمند اطلاعات جدید می باشد که دراینزمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند بهترین گزینه عصر حاضر باشد ترویج و آموزش کشاورزی وظیفه اشاعه، انتقال انتشار و اموزش علومو مرتبط با بخش کشاورزی را به کشاورزان و بهره برداران برعهده دارد بهبود نظامهای اطلاعات و ارتباطات و استفاده از رهیافتهای مشارکتی امکانات و فرصتهای جدیدی رابرای دست اندرکاران ترویج کشاورزی فراهم کرده است تا نیازهای مخاطبان را بطور اثربخش تر براورده نمایند. آنها می توانند با بهره گیری عقلایی از از فرصت های پیش آمده به بهینه سازی جریانهای اطلاعات و ارتباطات شبکه مدار چند سویه بین کشاورزان محققان و سایر نهادهای فعال درعرصه ترویج و آموزش کشاورزی بپردازند و بطور موثرتری در فرایند توسعه فناوری سهیم شوند دراین مقاله برای درک بهتر این مقوله جایگاه فناوری های اطلاعات و ارتباطات و رهیافت های مشارکتی و چگونگی کاربست آنها در ترویج کشاورزی و دیدگاه های نوین ترویج کشاورزی مبتنی بر گسترش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات مورد بحث قرار خواهد گرفت.