سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر باغوند – عضو هیئت علمی،دانشگاه تهران
نجمه رضازاده –
مریم صالحی پور باورمرصاد –
علی دریابیگی –

چکیده:

تامین آب شرب سالم یکی از مهم ترین نگرانیهای زیست محیطی می باشد. انعقاد و لخته سازی یک روش مرسوم و موثر در حذف ذرات کلوئیدی از آب می باشد. بهینه سازی فرآیند انعقاد می تواند در غالب موارد، متضمن کاهش کدورت به مقادیر کمتر از حدود مجاز باشد. کلریدفریک وآلوم متداولترین مواد منعقد کننده در ایران وبسیاری از کشورها است. در این تحقیق به منظور یافتن شرایط عملیاتی بهینه برای آبهای با سطح کدورت کم تا زیاد، سولفات آلومینیوم و کلرید فریک در PH های مختلف و دزهای مختلف مواد منعقد کننده مورد بررسی قرار گرفت. به منظور یافتن شرایط بهینه از مطالعات جار تست استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از دزهای پایین سولفات آلومینیوم وکلرید فریک می تواند کدورتهای کم تا متوسط را به طور موثر کاهش دهد. هر دو ماده منعقدکننده عملکرد نوید بخشی را در حذف کدورت از آب نشان دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تصفیه خانه هایی که از این دو ماده منعقد کننده استفاده می کنند مورد استفاده قرار گیرد.