سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی پیروزفر – کارشناس طراحی، سازمان صنایع دریایی
بهروز مهدی پور – کارشناس دانش، سازمان صنایع دریایی
سمیه مردانی – کارشناس مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله سعی بر این است که بتوان با ارائ هی روشی جدید در انتخاب اجزای سیستم سلاح یک شناور رزمی، جنب ههای علمی و تجربی یک طراحی مفهومی را به طور همزمان بهبود بخشید. روش پیشنهادی، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است که به منظور انتخاب مناسب ترین گزینه از بین چندین گزینه موجود به کار می رود. در این روش بر مبنای تجربه و تخصص کارشناسان، ابتدا سامانه های مورد نیاز سیستم سلاح شناور رزمی شناسایی شده و با توجه به انواع موجود آن سامان هها و با استفاده از شاخ صها و معیارهای مختلفی که توسط کارشناسان و متخصصان امر در مورد هر سامانه، مورد توجه و اهمیت قرار دارد، سامان هی مطلوبی که بتواند سیستم سلاح را از لحاظ معیارهای مختلف در شرایط بهین هتر قرار دهد برگزیده و انتخاب خواهد شد.