سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منوچهر جم نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدعلی باغستانی – دانشیار مرکز تحقیقات علوم علفهای هرز وزارت جهاد کشاورزی
فرزاد وجوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور بررسی اثر چرای غاز بر کنترل انتخابی علف هی هرز مزرعه پنبه آزمایشی بصورت فاکتور یل و در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد. فاکتور اول گونه علف هرز ( پنج گونه تاج خروس، یولاف وحشی، تاج ریزی، قیاق، خاک شیر تلخ) و فاکتور دوم تعداد دفعات چرا ( صفر بعنوان شاهد و یک، دو و سه مرتبه چرا) بود. نتایج نشان داد که اثر چرای غاز بر وزن تر و وزن خشک و تعداد علف هرز و همچنین وزن تر و وزن خشک گیاه زراعی پنبه در سطح یک در صد معنی دار است. نتایج این تحقیق نشان داد که غاز ها تمایل بیشتری به استفاده از علف های هرز پهن برگ دارند و بدون خسارت زدن به گیاه پنبه گونه های هرز مذکور را کنترل می کنند