سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS – دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم رنگزن – دکترای دورسنجی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
عادل ساکی – دکترای زمین شناسی پترولوژی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمر

چکیده:

درک صحیح و سیستماتیک رفتار سنگها در طولموجهای مختلف به وسیله طیفسنجی انعکاسی ما را در شناسایی و تفکیک بهتر واحدهای لیتولوژی یاری میکند. با توجه به اینکه مهمترین ذخایر اورانیوم در ماسه سنگ ها تشکیل شده و همچنین طیف انعکاسی ماسه سنگ اورانیوم دار شمال چین بسیار به طیف آزمایشگاهی ماسه سنگ آغاجاری شباهت دارد، در نتیجه سازند آغاجاری که یک سازند ماسه ای است در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس نمونههایی از ماسه سنگهای سازند آغاجاری از منطقه شمال خوزستان جمعآوری شد و با استفاده از دستگاه طیف سنج ۳ ® Field Spec در محیط آزمایشگاه مورد طیفسنجی قرار گرفت. طیفهای انعکاسی حاصل بر اساس شکل و محل ،١٩١٢ ، باندهای جذب پردازش شد که نشان از باندهای جذبی مشخص و بارزی در طولموجهای ١۴٠٨ ٢٢١٠ و ٢٣٣۶ نانومتر داشتند و این به خاطر حالتهای ارتعاشی در گروه کانیهای فلدسپات، رسی، پلاژیوکلاز، کلسیت و اکسید آهن به وجود میآید. با بررسی و پردازش نمودارهای طیفی و همچنین ترکیب کانی شناسی ماسه سنگ اورانیوم دار شمال چین با ماس هسنگ آغاجاری این نتیجه بدست آمد که با توجه به شرایط و شواهد موجود احتمال حضور اورانیوم در ماس هسنگ آغاجاری ایران وجود دارد و تحقیقات بیشتر توصیه می شود.