سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – کارشناسارشد زلزله، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
سیدمحمود جزایری مقدس – کارشناسارشد سازههای هیدرولیکی، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

طیفخطر یکنواخت، طیفی استکه احتمال وقوع تمام نقاط دامنۀ آن در زمانهای تناوب مختلف، یکسان باشد و بواسطۀ مزایای پرشمارش، امروزه کاربرد فراوانی در آییننامهها پیدا کرده است. در این تحقیق با هدف استفاده از این طیفها بعنوان طیفطرح، به بررسی مثالهای واقعی آن که از طریق تحلیل احتمالاتی خطر زلزله برای شهرهای مختلفی نظیر تهران، اراکو بابلسر تعیین شدهاند، پرداخته میشود. مقایسه طیفهای حاصل شده با طیفطرح استاندارد ۲۸۰۰ نشان میدهد که استفاده از طیفهای خطر یکنواخت بعنوان طیفطرح در طراحی سازهها میتواند به طراحی اقتصادی و ایمن آنها کمکشایانی نماید.