سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – دانشیار، دانشگاه رازی- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی
مجید محدثی – دانشجوی دکتری، دانشگاه رازی- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی
راضیه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی

چکیده:

در این مطالعه از صدف سواحل خلیج فارس به عنوان کاتالیست ارزانقیمت و دوست دار محیط زیست برای تولید بیودیزل استفاده شده است. در دماهای بالای کلسیناسیون کربنات کلسیم موجود در صدف به اکسیدکلسیم تبدیل شده که کاتالیست مناسبی برای این فرآیند است. در اینجا با استفاده از طراحی آزمایشات با روشBox-Behnken سه پارامتر دمای کلسیناسیون، غلظت کاتالیست و نسبت مولی متانول به روغن بهعنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام آزمایشات مدلی جهت تخمین درصد خلوص بیودیزل به صورت تابع درجه دومی از دمای کلسیناسیون، غلظت کاتالیست و نسبت مولیمتانول به روغن ارائه شد. این مدل دارای دقت بالایی است. نتایج حاصل از آزمایش نشان دهنده افزایش درصد خلوص بیودیزل با افزایش هر کدام از پارامترهای عملیاتی است .