سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبری مطلق – کارشناس ارشد عمران- راه و ترابری، ادراه کل حمل و نقل و پایانههای خراسا
سعید امین زاده – کارشناسی ارشد برق- قدرت، دانشگاه شهید چمران اهواز
شهرام نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی آب

چکیده:

این طرح بر اساس ساخت یک مدل شبکه عصبی- فازی جهت کنترل بر عدم دقت و قطعیت پارامترهای مختلف سرعت گیر جاده میباشد. سرعتگیرها سازههایی هستند که بر روی جاده ساخته شده و مثل یک مانع عمل نموده و وسایل نقلیه از روی آن عبور مینمایند. از روش شبکه عصبی- فازی جهت بررسی سرعت وسایل نقلیه با استاندارد قابل قبولی استفاده میشود. استفاده از شبکه عصبی- فازی جهت بهینه کردن مدلهای تجاری قبلاً ارائه شده است. نیاز به روشی قابل فهم و قابل اعتماد که راهنمای تصمیم گیرندگان باشد، انگیزه این کار شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که کاربرد مدل در عمل امکان پذیر است. این مقاله به خاطر آنکه رویکرد نوینی در تعیین کمیتهای طراحی سرعتگیر جاده جهت حصول نتایج ارزشمند و قابل اعتماد ارائه میدهد، میتواند کمک شایانی در این زمینه به مهندسان عمران بکند.